AGB – VoP

Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu https://www.svycarskadrbna.com

Čl. I
Úvodní ustanovení

Tyto podmínky využívání služeb portálu https://www.svycarskadrbna.com (dále jen “obchodní podmínky”) upravují podmínky, vzájemná práva a vzájemné povinnosti smluvních stran při využívání služeb portálu https://www.svycarskadrbna.com (dále jen „portál“).
Portál provozuje společnost Cindy Star GmbH, Lämmlisbrunnestrasse 44, CH – 9000 St.Gallen, Švýcarsko, DIČ: CHE-146.045.982.
Na portál je možné vkládat komerční i soukromou inzerci.
Definice pojmů:
Provozovatel: společnost Cindy Star GmbH, Lämmlisbrunnestrasse 44, CH – 9000 St.Gallen, Švýcarsko, DIČ: CHE-146.045.982.
Objednatel: Fyzická (podnikatel či spotřebitel) nebo právnická osoba, která objednává/objednala služby provozovatele.
Služba: uveřejnění/uveřejňování inzerce objednatele na portálu.
Inzerce: obsah zveřejněný provozovatelem na základě objednávky objednatele. Inzerce může být komerční i soukromá. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje termín „inzerce“ i termín „webhosting“.
Komerční inzerce: podnikatelská či firemní inzerce; za komerční je považována rovněž inzerce směřující k opakovanému výdělku. Mezi komerční inzerci lze zařadit zejména: inzerce v katalogu firem, inzerce denního menu, inzerce zboží a služeb objednatele v místech na portálu určených přímo pro komerční inzerci (reklamní bannery). Komerční inzerce je placená – viz Ceník inzerce.
Soukromá inzerce: Inzerce nenaplňující definiční znaky komerční inzerce (zejména se jedná o inzerci uvedenou na portále v záložce „Služby “ – Inzeráty).
Smlouva: právní vztah mezi provozovatelem a objednatelem.

Čl. II
Uzavření smlouvy

Veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem jsou uzavírány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (náklady vzniklé objednateli při použití prostředků komunikace na dálku, zejména tedy náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory, si hradí objednatel sám dle aktuálního sazebníku dodavatele), přičemž je nezbytné, aby před uzavřením smlouvy objednatel vyjádřil souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká u komerční inzerce odesláním objednávky a následným potvrzením (akceptací) objednávky objednatele provozovatelem. Akceptace objednávky je provedena e-mailem, výjimečně telefonicky.
Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká u soukromé inzerce aktivací objednané služby, tedy zveřejněním inzerce.
V případě komerční inzerce bude inzerce zveřejněna na portálu až poté, co bude uhrazena cena za inzerci.
Objednatel má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může objednatel učinit e-mailem na e-mailové adrese: office@svycarskadrba.com . V případě, že objednatel zruší objednávku:
a) a inzerce již byla zveřejněna, má provozovatel právo požadovat úhradu nákladů za zveřejnění inzerce ve výši odpovídající poměrné části ceny inzerce (cena za celou dobu inzerce/počet dnů zveřejnění),
b) a inzerce již byla uhrazena a ještě nebyla zveřejněna, má provozovatel právo požadovat úhradu nákladů na kontrolu obsahu a zveřejnění inzerce ve výši 50,- CHF. Zbývající část ceny za inzerci provozovatel objednateli uhradí na číslo účtu, z něhož byla cena za inzerci uhrazena.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku objednatele v případě, že provozovatel bude žádat dodatečné potvrzení objednávky či upřesňující údaje a objednatel nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 3 pracovních dnů provozovateli nepotvrdí, nebo pokud objednatel opakovaně neplní svůj závazek zaplatit za inzerci cenu dle ceníku inzerce. V případě, že objednatel zaplatil již část nebo celou cenu inzerce, bude mu tato částka vrácena. Provozovatel si vyhrazuje právo započíst všechny splatné závazky vůči objednateli, pokud takové existují z jeho předchozích objednávek, a částku vratky o tyto ponížit.
Soukromá inzerce bude na portále zveřejněna po dobu …. měsíců. Komerční inzerce bude na portále zveřejněna v souladu s objednávkou objednatele a úhradou ceny inzerce.

Čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen vyplnit správně, úplně a pravdivě objednávku a poskytnout provozovateli veškeré potřebné podklady pro inzerci.
Objednatel je povinen předat/uvést provozovateli údaje a podklady nutné pro zveřejnění inzerce. Podklady nutné pro zveřejnění inzerce (fotografie, texty apod.) musí splňovat technické požadavky inzerce a nesmí být pořízeny v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Inzerce nesmí ani jakkoliv poškozovat provozovatele či třetí osoby, nesmí být erotického charakteru, nesmí mít diskriminační, rasový, xenofobní či jiný obdobný podtext, nesmí ohrožovat dobré jméno provozovatele a být v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Taková inzerce buď nebude zveřejněna anebo v případě dodatečného zjištění bude bezodkladně smazána bez nároku na vrácení ceny za inzerci či jakékoliv jiné částky, kterou v souvislosti s inzercí na portálu objednatel uhradil.
Inzerce objednatele musí být konkrétní. Neurčitá inzerce bude provozovatelem smazána bez náhrady.
Poté, co provozovatel inzerci objednatele zveřejní na portále, je objednatel povinen obsah inzerce zkontrolovat a v případě jakýchkoliv nesprávností obratem kontaktovat provozovatele.
Objednatel nesmí jeden inzerát vložit vícekrát. Pokud se tak stane, je provozovatel oprávněn takový inzerát smazat bez náhrady.

Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah inzerce objednatele. Provozovatel má právo inzerci nezveřejnit či smazat, pokud zjistí, že je v rozporu s čl. III písm. A) odst. 2) těchto obchodních podmínek. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění takové inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a nákladů právního zastoupení.
Pokud mezi objednavatelem a provozovatelem není sjednáno jinak, zveřejní provozovatel inzerci bez zbytečného odkladu po kontrole obsahu inzerce. Provozovatel se zavazuje zveřejnit inzerci objednatele po sjednanou dobu.
V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv závazku vůči provozovateli je provozovatel oprávněn pozastavit aktivaci inzerce či již zveřejněnou inzerci dále nezveřejňovat, a to až do doby řádné úhrady závazku/ů objednatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu.

Čl. IV
Cena inzerce a platební podmínky

1) Cena inzerce je stanovena v samostatném Ceníku, přičemž akceptováním těchto obchodních podmínek se objednatel zavazuje akceptovat i cenu inzerce. Cenu inzerce je objednatel povinen uhradit bezhotovostně převodem na účet provozovatele vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: č. 994280060/5500 (dále jen „účet provozovatele“), a to na základě podkladů k platbě, které objednatel obdrží nejpozději do 24 hodin od akceptace objednávky. Cena za inzerci je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (jinak si provozovatel vyhrazuje právo objednávku zrušit). Závazek objednatele uhradit cenu za inzerci je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Pokud objednatel cenu za inzerci neuhradí, bude objednávka stornována.

Provozovatel není plátcem DPH.

Cena za inzerci je splatná na dané období vždy předem.

Při platbě ceny inzerce či jakéhokoliv jiného závazku objednatele vůči provozovateli je objednatel povinen uvést vždy správný variabilní symbol. Pokud platba nebude variabilním symbolem označena (ev. bude označena chybně), bude tato platba považována za neidentifikovatelnou. Neidentifikovatelnou platbu není možné považovat za úhradu ceny inzerce či jiného závazku.

Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou v objednávce/smlouvě.

Po objednateli, který je v prodlení se splácením ceny za inzerci či s úhradou jakéhokoliv jiného závazku, může provozovatel požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výši úroku z prodlení stanoví nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Případné slevy z ceny inzerce poskytnuté provozovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

Čl. V
Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména tedy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Práva z vadného plnění se uplatňují u provozovatele přes kontaktní formulář na portálu nebo e-mailem: office@svycarskadrbna.com. Vždy je třeba řádně uvést číslo objednávky. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

Provozovatel nenese odpovědnost za výpadky ve funkčnosti portálu a nemůže poskytnout záruku nepřetržité funkčnosti portálu. V případě výpadku ve funkčnosti portálu trvajícím déle než 24 hodin má objednatel právo na prodloužení doby poskytování služby o dobu výpadku.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech písma/fotografií apod. prezentovaných na portálu a objednatelem dodané barevnosti. Takové odlišné plnění není vadné.

Provozovatel není smluvní stranou v jakémkoliv vztahu vzniklém mezi objednatelem a třetími osobami.

Provozovatel nenese odpovědnost za vadné plnění způsobené dodáním neúplných či nepravdivých podkladů objednatelem.

Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení, kvalitu či jakost nabízených věcí.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů objednatele.

Čl. VI
Odstoupení od smlouvy

S ohledem na skutečnost, že provozovatel pro objednatele dodává službu, není možné v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy (není možné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží nebo služby, které byly upraveny podle přání objednatele nebo pro jeho osobu).

S výjimkou odst. 1 tohoto článku může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy do doby, než bude inzerce aktivována či jiná služba realizována.

Další případy odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou je objednatel povinen uhradit provozovateli poměrnou část ceny inzerce za dosavadní zveřejnění. Za podstatné porušení smlouvy objednatele se mimo jiné považuje porušení povinnosti objednatele uvedené v čl. III, písm. A, odst. 2.

Čl. VII
Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele (fyzické osoby) je zajišťována dle platné legislativy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Objednatel je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku chybně uvedených osobních údajů objednatele.

Zpracováním osobních údajů objednatele může provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám (výjimkou mohou být orgány činné v trestním řízení či jiné státní orgány). Faktury a ostatní daňové doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby vyjádření písemného nesouhlasu objednatele s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele. Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat kliknutím na přímý odkaz v e-mailu nebo písemně odvolat na e-mailové adrese office@svycarskadrbna.com.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

V případě, že by se objednatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požádat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Provozovatel splnil povinnost registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na portále se zobrazují reklamy třetích stran. Tyto strany mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, o které objednatel projevil zájem.  

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení

Smlouva se řídí českým právem. Smlouva je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Jakékoliv kopírování textů z portálu je zakázáno.

Obsah inzerce neprochází jazykovou úpravou.

Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu byl text obchodních podmínek s dostatečným předstihem spolu s ostatními předsmluvními informacemi řádně vysvětlen, objednatel mu porozuměl a nežádá žádného vysvětlení či doplnění. Objednatel neshledává žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelným či překvapivým.

Provozovatel upozorňuje objednatele, že informace na portálu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, provozovatel si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změna obchodních podmínek bude provozovatelem oznámena na úvodní stránce portálu. Objednatel má právo vyjádřit nesouhlas se změnou obchodních podmínek a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět bez výpovědní doby, kdy taková výpověď musí být provozovateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení změny obchodních podmínek. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem objednateli poskytnuty.

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy office@svycarskadrbna.com, informaci o vyřízení stížnosti zašle provozovatel objednateli na e-mail, z něhož stížnost obdržel; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů; dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). 
anebo kantonální soud kantonu St.Gallen ve Švýcarsku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.03.2018

za portál www.SvycarskaDrbna.com
Šárka Patermannová
Cindy Star GmbH